Page 4 - 龙舒压滤机选型资源
P. 4

1,螺杆泵常用型号…………………………………………………………………………………………………………………….(60)

           2,螺杆泵的选型要求………………………………………………………………………………………………………………(60)

           3, 压滤机配套螺杆泵型号…………………………………………………………………………………………………………(61)

           4,气动隔膜泵安装示意图...............................................................................................................................(62)

           5,隔膜压榨泵的参数........................................................................................................................................(62)
           6, 几种压滤机泵应用上的对比........................................................................................................................(62)

         第三章 常用规格的压滤机.............................................................................................................................................(63)

          一、手动(千斤顶)板框式压滤机………………………………..………………..…………………………………………………(63)
          二、手动(千斤顶)厢式压滤机……………………………………………………………………………………………………….(63)

          三、机械保压厢式/板框式压滤机…………………………………………………………………………………………………(65)

          四、自动保压/拉板厢式/板框式压滤机…………………………………………………………………………………………(67)

         第四章 其他环保设备.....................................................................................................................................................(70)
          一、带式压滤机……………………………………………………………………………………………………………………………(70)

          二、离心脱水机………………………………………………………………………………………………………………….(72)

          三、SB250 砂磨机…………………………………………………………………………………………………………………(74)

           1,概 述……………………………………………………………………………………………………………………………………(74)
           2,主要技术参数………………………………………………………………………………………………………………………(74)

           3, 机器结构及工作原理……………………………………………………………………………………………………………(74)

           4,安装要求……………………………………………………………………………………………………………………………(74)

           5,SB250 砂磨机工艺流程图……………………………………………………………………………………………………(75)

           6,操作与使用……………………………………………………………………………………………………………………………(75)
           7,维护与保养……………………………………………………………………………………………………………………………(76)

           8,故障原因与排除方法…………………………………………………………………………………………….………………(77)

          四、非标压滤(榨)机………………………………………………………………………………………………………………………(78)
              50
           1,Y- 64 t 油压机安装和使用………………………………………………………………………………………………….(78)

           2, 主要技术参数……………………………………………………………………………………………………………………….(78)

           3, 安装与调试………………………….………………………………………………………………………………………………….(78)

           4,使用与操作……………………………………………………………………………………………………………………………(79)

           5,维护与保养……………………………………………………………………………………………………………………………(79)
           6,立式压滤机………………………………………………………………………………………………………………………….(79)

         第五章 压滤机安装基础图……………………………………………………………………………………………………………..…(81)

            A
                   B
          一、B S0.6-3/315-U 手动板框式压滤机………………………………………………………………………………………(81)
                   K
            M
                  B
            A
          二、B S2-6/420-U 手动板框式压滤机…………………………………………………………………………………………(83)
                  K
            M
                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9