Page 5 - 龙舒压滤机选型资源
P. 5

B
            A
          三、B YJ5-25/650-Z -I 板框式压滤机…………………………………………………………………………………………(85)
                   K
            M
                    B
            A
          四、B YJ10-60/810-Z -I 板框式压滤机………………………………………………………………………………………(87)
            M
                    K
            A
                    B
          五、B YJ10-100/870-U -I 板框式压滤机……………………………………………………………………………………(89)
            M
                    K
                    B
            A
          六、B YJ40/100/920-U -I 板框式压滤机………………………………………………………………………………………(91)
            M
                    K
                   B
            A
          七、X J4-14/500-U 手动液压千斤顶厢式压滤机结构、基础图………………………………………….………(93)
                   K
            M
                   B
            A
          八、X Z8-32/630-U -I 自动厢式压滤机结构、基础图………………………………………………………………(95)
                   K
            M
            A
                   B
          九、X Z20-80/800-U 自动厢式压滤机结构、基础图………………………………………………………………….(97)
            M
                   K
            AY
                    B
          十、X 40-100/920-U 自动厢式压滤机结构、基础图………………………………………………………………………(99)
            MZ
                    K
             A
                      B
          十一、X Z32-120/1000-U 自动厢式压滤机结构、基础图…………………………………………………………(101)
             M
                      K
                    B
          十二、Y32-120/1000-U 厢式压滤机结构、基础图……………………………………………………………………(103)
                    K
             A
                      B
          十三、X Y100-250/1250-U 厢式压滤机结构、基础图……………………………………………………………(105)
                      K
             M
                      B
             A
          十四、X Y200-560/1600-U 厢式压滤机结构、基础图……………………………………………………………(107)
                      K
             M
         第六章 压滤机的技术数据表……………………………………………………………………………………………………………(109)
          一、压滤机基本参数表……………………………………………………………………………………………………………………(109)
          二、厢式滤板尺寸参数核对表……………………………………………………………………………………………………..(114)
          三、厢式滤板基本参数表………………………………………………………………………………………………………………(115)
          四、压滤机常用液压元件明细表......................................................................................................................(116)
            1,压滤机油缸密封圈…..……………............................................................................................................(116)
            2,压滤机液压配件表………….....................................................................................................................(116)
          五、压滤机进料法兰尺寸一览表......................................................................................................................(117)
            1, 压滤机机架法兰尺寸一览表................................................................................................................(117)
            2, 压滤机 PP 法兰尺寸一览表..................................................................................................................(117)
            3, 压滤机国标法兰尺寸一览表.................................................................................................................(117)
            4, 压滤机机架法兰配套管尺寸一览表...................................................................................................(117)
          六、压滤机一般操作流程图…..……………......................................................................................................(118)
          七,滤布设计尺寸参数…..……………...................................................................................................................(118)
         第七章  压滤机工程设计举例 ………………………………………………………………………………………………………(120)

          一,电镀废水处理工程设计...............................................................................................................................(120)

          二、快开式隔膜压滤机在洗煤行业的应用...................................................................................................( 122)


                               4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10